www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Sołectwo Głogoczów

 • Sołtys
  Jan Sikora
  tel. 605 403 773
   
 • Poprzedni sołtysi
  Jan Kantor, Janina Tylek, Czesław Sikora...
  ta sekcja wymaga uzupełnienia!
   
 • Rada Sołecka (alfabetycznie)
  Marek Górszczak, Dorota Laskowska-Chacia, Jan Lutyński, Tomasz Łężniak, Robert Murzyn (radny Rady Powiatu), Józef Sroka (przewodniczący), Bogusław Stankiewicz (radny Rady Miejskiej), Wiesława Syrek, Ryszard Szczurek, Aleksander Wałęga, Czesław Wierzba (radny Rady Miejskiej)
   
  W skład rady sołeckiej, w myśl zapisów Statutu Sołectwa, wchodzi również sołtys.
   
 • Godziny i miejsce urzędowania
  Funkcja sołtysa pełniona jest społecznie, stąd brak wyznaczonych godzin i miejsca urzędowania. Jednak na potrzeby realizacji zadań wymagających sprawnej obsługi wielu petentów (np. podczas rozdawania decyzji podatkowych) sołtys korzysta z gościnności Wiejskiego Domu Kultury (Głogoczów 406). Doraźne "biuro sołtysa" znajduje tylnej części budynku, tam, gdzie niegdyś mieścił się stary ośrodek zdrowia.
   
 • Terminarz sołecki
  • Luty - roznoszenie i wydawanie decyzji podatkowych
  • 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - terminy płatności podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
  • Maj - składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego
  • 22 lipca - odpust parafialny
  • Wrzesień - głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego

 

foto sołtys
 
 
dzielnice Głogoczowa

Aktualności sołeckie


Ptasia Grypa w Gminie Myślenice

2023-05-20_Zasady_bioasekuracji_HPAI.png Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich - rybitw rzecznych, znalezionych i zebranych z jeziora dobczyckiego w miejscowości Droginia. W związku z powyższym, zostanie wyznaczony obszar zagrożony, który obejmie Powiat Myślenicki i powiaty sąsiednie.

Dla ochrony przez ptasią grypą zaleca się przestrzeganie poniższych reguł:

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Dalsze wytyczne, między innymi dla hodowców gołębi i ferm załączone są w pliku: "ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ"

20.05.2023, Jan Sikora


Kolejny krok ku drodze przez Piłogrzbiet

W dniu dzisiejszym otwarte zostały oferty na przebudowę drogi gminnej przez Piłogrzbiet. Do przetargu stanęło pięcioro wykonawców, oferując wykonanie zadania w następujących cenach:

 1. AG System Sp. z o.o. - 2 915 100.00 zł
 2. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 2 448 930.00 zł
 3. Pol-Bruk Pietrzak Sp.J. - 3 060 487.43 zł
 4. konsorcjum PROFEXIM Sp. j. H.J.Duda i BILDEX Dariusz Duda - 2 877 055.38 zł
 5. WANTA Sp. z o.o. - 3 199 586.63 zł

Ponieważ aż trzy spośród powyższych ofert mieszczą się w zaplanowanym przez Gminę budżecie inwestycji, można mieć nadzieję, że jeśli nie wystąpią jakieś przeszkody proceduralne, już wkrótce zostanie podpisana stosowna umowa. Tym samym uczyniony zostanie kolejny krok w kierunku spełnienia marzenia mieszkańców tej najbardziej na północ wysuniętej części gminy.

27.04.2023, Jan Sikora

Drugi etap przetargu na przebudowę drogi

Ponieważ przetarg na budowę drogi na Piłogrzbiecie prowadzony był w trybie z możliwością negocjacji, oferenci mieli możliwość złożyć oferty dodatkowe. Na krok ten zdecydowała się firma AG System Sp. z o.o., która w drugim podejściu obniżyła cenę do 2 432 665,71 zł. Ponieważ jest to kwota niższa niż oferty złożone przez konkurentów w pierwszym etapie, to właśnie ten wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Wydarzenie to, planowane jest w najbliższych dniach, i jak łatwo się domyśleć, zapewne będzie podane do wiadomości publicznej i odpowiednio nagłośnione. Od tego momentu, liczony będzie czas 10-ciu miesięcy na wykonanie zadania.

uzupełniono 23.05.2023, Jan Sikora


Podsumowanie akcji "Inkaso dla Frania"

2023-03-07 - ogłoszenie o podatku Sołtys Jan Sikora kieruje najserdeczniejsze słowa podziękowań do P.T. Mieszkańców Głogoczowa, którzy zechcieli dołączyć do akcji "inkaso dla Frania" i zdecydowali się opłacić podatek metodą tradycyjną czyli u sołtysa. Dzięki dużemu odzewowi, udało się wygenerować na rzecz Frania kwotę 3 768 złotych, która jest dwukrotnie wyższa niż najbardziej nawet optymistyczne założenia czynione przed rozpoczęciem akcji.

19.03.2023 (red)


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl