www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

"Rok z językiem angielskim" z dotacją Fundacji Orange

Dzieci i młodzież z Głogoczowa ma, chyba jak żadna inna młodzież z terenów wiejskich gminy Myślenice, możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego.

Szansę tą stworzyło Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa najpierw realizując bezpłatne zajęcia w ramach projektów unijnych, a później w odpowiedzi na prośbę rodziców i dzieci organizując wspólnie z Radą Rodziców odpłatne stałe i systematyczne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego. Początkowo zajęcia te miały na celu usystematyzowanie i powtarzanie wiedzy, którą uczniowie zdobywają na lekcjach szkolnych. Dziś uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe poszerzają swoją wiedzę i mają aspiracje do najwyższych ocen szkolnych. To ogromny sukces wielu osób, które zaangażowały się w pomoc uczniom. Dla rodziców natomiast ogromne znaczenie ma fakt, iż zajęcia te odbywają się w Głogoczowie i dopasowane są do planu lekcyjnego.

Praca, systematyczność i zaangażowanie dzieci, młodzieży i ich rodziców, została także doceniona przez organizacje zewnętrzne mające w swych celach wspieranie edukacji.

Logo - Fundacja Orange

W grudniu 2010, Fundacja ORANGE na wniosek Stowarzyszenia przyznała dotację celową na wsparcie nauki języka angielskiego w Głogoczowie.

Dzięki przyznanemu wsparciu zakupiono już zeszyty ćwiczeń, podręczniki oraz materiały dodatkowe (płyty CD, DVD, plakaty itp.). Uczniowie otrzymali nieodpłatnie na własność ćwiczenia, natomiast podręczniki i pozostałe materiały, które służą obecnie uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć, pozostaną własnością Stowarzyszenia - w następnych latach będą służyć kolejnym rocznikom. Dzięki realizacji Projektu "Rok z językiem angielskim" istnieje duża szansa na utrzymanie obecnej oferty zajęć dodatkowych w kolejnych latach oraz na stałe podnoszenie jakości i atrakcyjności zajęć.

Nowatorskim działaniem w ramach Projektu, rzadko spotykanym w szkołach podstawowych, jest wzbogacenie biblioteki szkolnej w literaturę anglojęzyczną. Ze środków z dotacji ORANGE zakupione zostało 15 książek zróżnicowanych pod względem wieku czytelników oraz poziomu znajomości języka. Książki zostały już przekazane Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych i zasiliły zbiory szkolnej biblioteki.

Również dzięki środkom z ORANGE zakupiony został wysokiej klasy projektor multimedialny, który będzie wykorzystywany na zajęciach dodatkowych w celu podniesienia ich atrakcyjności.

Ostatnim z planowanych obecnie zadań w ramach projektu "Rok z językiem angielskim" jest organizacja w czerwcu Powiatowego Konkursu Wiersza i Piosenki Anglojęzycznej.

Nie pozostańmy obojętni na przyszłość naszych dzieci, lepsze wykształcenie da im szanse realizacji najbardziej ambitnych marzeń.

28.02.2011, Monika Kobus

2011-02-27_Pomoce_do_nauki_j+ezyka_angielskiego_zakupione_ze_+srodk+ow_Fundacji_Orange_[3].jpg 2011-02-27_Pomoce_do_nauki_j+ezyka_angielskiego_zakupione_ze_+srodk+ow_Fundacji_Orange_[7].jpg 2011-02-27_Pomoce_do_nauki_j+ezyka_angielskiego_zakupione_ze_+srodk+ow_Fundacji_Orange_[6].jpg 2011-02-27_Pomoce_do_nauki_j+ezyka_angielskiego_zakupione_ze_+srodk+ow_Fundacji_Orange_[5].jpg 2011-02-27_Pomoce_do_nauki_j+ezyka_angielskiego_zakupione_ze_+srodk+ow_Fundacji_Orange_[4].jpg 2011-02-27_Pomoce_do_nauki_j+ezyka_angielskiego_zakupione_ze_+srodk+ow_Fundacji_Orange_[1].jpg 2011-02-27_Pomoce_do_nauki_j+ezyka_angielskiego_zakupione_ze_+srodk+ow_Fundacji_Orange_[2].jpg

Szukamy osób, które chciałyby się włączyć w prace nad Konkursem lub wspomóc go finansowo albo nagrodami rzeczowymi. Sponsorom gwarantujemy pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy a zaangażowanym wolontariuszom cenne doświadczenie oraz zaświadczenie o pracy społecznej w organizacji pozarządowej.
Więcej informacji: www.glogoczow.pl
Kontakt: Katarzyna Sobecka-Kromka tel. 501 659 953

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl